រូបភាពកំប្លែង

ថ្នាំជំនួយស្មារតីពេលលេង facebook

ស្ទូចត្រី ឬ ត្រីស្ទូច?

ភាពខុសគ្នា​រវាង​មនុស្ស​ប្រុស​និង​មនុស្ស​ស្រី (ចំនុច​ទី​​១០៖​​Different Thinking)

ច្រាស​ដុស​ធ្មេញ​សំរាប់​អ្នក​ធ្មេញ​​គ្រហុប

Sit or Shit?

លេង​ហ្វេស​ប៊ុក​តាំង​ពី​កើត​ហ្មង ^^

សត្វ​ចិញ្ចឹម​សម័យ​មុន​និង​អនាគត

ភាពខុសគ្នា​រវាង​មនុស្ស​ប្រុស​និង​មនុស្ស​ស្រី (ចំនុច​ទី​​៩៖​​How They Rate Each Other)

ភាពខុសគ្នា​រវាង​មនុស្ស​ប្រុស​និង​មនុស្ស​ស្រី (ចំនុច​ទី​​៧៖​​Unspoken Communication)

តើអោយខ្ញុំទៅណាទៅចឹង???

Team Work

ប្រយ័ត្នគេបោក 😀

ភាពខុសគ្នា​រវាង​មនុស្ស​ប្រុស​និង​មនុស្ស​ស្រី (ចំនុច​ទី​​៦៖​​Brain)


នៅ​ពេល​ដែល​មាន​ពួក​ម៉ាក​ច្រើន… 😀

ហាហា…ដូចតើ!

កុំព្យូទ័រសម័យក្រោយទំនើប(Sexy PC)

ភាពខុសគ្នា​រវាង​មនុស្ស​ប្រុស​និង​មនុស្ស​ស្រី (ចំនុច​ទី​​៣៖​​នៅ​ពេល​​ញ៉ែ)

ទ្រឹស្តី​ថ្មី​មួយ​ទៀត​នៃ​ការ​ផុត​ពូជ​ទៅ​របស់​សត្វ​ដាយណូស័រ

An E-mail…

Traffic Sign!

He’s on another line!

មិត្តល្អ!

មនុស្សប្រុសកំពុងគិតពីអី?

Honey Please…

បើកឡានបានស្រួលជាងមុន!

USB Flash Drive ប្លែកៗអ្នកជាមនុស្សប្រភេទមួយណា?

Alive drawing, funny picture

មានប្រតិកម្មនឹងគណិតវិទ្យា 😀

សំនើចជាមួយគណិតវិទ្យា

តើអ្នកអាចរក X ឃើញទេ?

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: